Seznam výherců soutěže „Vyhrajte jeden z 200 MHD kuponů na celý rok zdarma“

Adam Č. Klára E. Sofie K.
Ina V. Andrea Š. Pavel M.
Jana R. Ján T. Karolína F.
Martin J. Adam D. Zdenka Z.
Libor E. Jan S. Darima B.
Gabriela H. Anna V. Johana F.
Denisa B. Jana M. Jan Ž.
Hana P. Věra B. Pavla J.
Martina F. Kryštof B. Hana K.
Veronika S. Roman K. Daniel O.
Monika N. Iva H. Vyacheslav K.
David K. Petra S. Lukasz K.
Štěpánka R. Eva K. Luboš R.
Tereza M. Alena J. Ondřej U.
Lada F. Zuzana H. Robert B.
Martin Z. Miroslav Č. Pavel J.
Martin Š. Daniel P. Šárka M.
Jan H. Anna B. Marta V.
Petr Ř. Renata K. Martin B.
Michal K. Petr M. Jiří J.
Michaela A. Jan V. Josef J.
Milan K. Ladislav H. Hana P.
Přemysl D. Milan Š. Kristina K.
Marek V. Antonie A. Daniel B., Ing. arch
Eva H. Ladislav L. Václav H.
Helena H. Lenak Š. Miroslav P.
Daniel R. Kanstantin K. Petr H.
Tomáš A. Jiří D. Matouš E.
Alena Z. Jan K. Petr B.
Patrik Š. Filip M. Jana U.
Jana Č. Jiří B. Ilona W.
Martin J. Miloš K. Miroslava J.
Lenka S. Petr Z. Vojtěch U.
Petr V. Monika S. Tomáš N.
Jana T. Mateusz W. David P.
Stanislav P. Vojtěch R. Jan S.
Antonie O. Lukáš L. Jiří K.
Filip K. Jiří S. David B.
Vlasta Or. Jan Z. Ondřej R.
Jiřina Z. Daniela V. Marie K.
Josef S. Pavel K. Petr S.
Filip T. Michaela T. Daniel K.
Michaela F. Jaroslav Z. Petra K.
Martin P. Kateřina S. Petra O.
Petr Č. Michael N. Vladimír Š.
Jelena U. Tomáš H. Lukáš K.
Radek B. Pavol T. Adam T.
Jan T. Ivan T. Jan J.
Michal M. Jozef S. Miroslav V.
Vlastimil K. Karolina K. David V.
Natálie H. Tomáš K. Michal K.
David D. Jakub B. Pawel W.
Lukáš B. Lenka V. Katrin M.
Iva R. Emilie N. Kristýna V.
Dagmar Č. Mahdi B. Jakub O.
Markéta J. Filip Z. Michael P.
Jakub M. Veronika S. Elisa B.
Sabina K. Dita N. Pavel J.
Barbora H. Petr H. Krzysztof P.
Veronika L. Petr P. Nikola O.
Veronika J. Tomáš L. Klára Č.
Martin P. Hana R. Jiří T.
Veronika B. Pavla Č. Monika D.
Michal H. Hana P. Liliia I.
Dmytro G. Jiřina Š. Michaela Š.
Klára H. Ivana S. Petr M.
Petra M. Matej M.

Pravidla soutěže "Vyhrajte jeden z 200 MHD kuponů na celý rok zdarma"​

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže "Vyhrajte jeden z 200 MHD kuponů na celý rok zdarma" (dále jen "soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům.

Organizátorem soutěže je společnost Dateio, s. r. o., se sídlem Beníškové 1285/7, 150 00 Praha – Košíře, IČ 022 16 973, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 216820 (dále jen „organizátor“)

Pořadatelem soutěže je společnost Visa Europe Limited se sídlem na adrese 1 Sheldon Square, Londýn W2 6TT, registrační číslo 05 13 99 66 („Visa“ nebo „pořadatel“).

I. Účastník soutěže:

1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice (dále jen "účastník," účastník soutěže "nebo" soutěžící "), která je držitelem platební karty Visa nebo Visa Electron pro fyzickou osobu  (tyto platební karty dále označované také jako "karta").

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, poskytovatelé výher, zaměstnanci oddělení platebních karet zúčastněných bank a dále zaměstnanci zprostředkovatelských společností, tiskáren a dalších subjektů zapojených do této reklamní akce včetně jejich rodinných příslušníků. Osoby nesplňující podmínky soutěže nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě zůstává poskytovateli výher soutěže, který je oprávněn poskytnout ji dalšímu výherci, případně použít ji na jiné marketingové účely. Účastník bude vyloučen ze soutěže v případě, že poskytovatel výher zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo jiného nekalého jednání ze strany příslušného účastníka včetně za asistence třetí osoby, která dopomohla danému účastníkovi získat výhru.

II. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá od 1. ledna 2019, 00:00:00 hod. do 31. ledna 2019, 23:59:59 hod. včetně (dále jen "doba konání soutěže"). Soutěž probíhá na soutěžních webových stránkách www.visa.cz/mhdpraha a na jejich mobilních verzích (dále jen "soutěžní webové stránky"). Soutěžní webové stránky jsou také základním nástrojem komunikace organizátora s účastníky soutěže.

III. Mechanismus soutěže:

1. Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že v době konání soutěže:

  1. Nahraje prostřednictvím příslušných terminálů nebo e-shopu umístěného na www.dpp.cz na svou kartu Visa / Visa Electron jakýkoliv dlouhodobý kupon MHD sloužící pro přepravu v rámci Pražské integrované dopravy (PID), tj. časovou jízdenku v délce trvání 30 dní, 90 dní, 150 dní nebo 365 dní a zároveň tento kupon uhradí pomocí karty Visa;

    NEBO

    Prostřednictvím mobilní aplikace „PID Lítačka“ použije svou kartu Visa / Visa Electron na platbu za jednotlivou jízdenku MHD sloužící pro přepravu v rámci Pražské integrované dopravy (PID), tj. jízdenku v délce trvání 90 minut, 30 minut, 24 hodin nebo 72 hodin,
  2. Uschová si doklad o zaplacení dlouhodobého kuponu MHD či jednotlivé jízdenky MHD dle předešlého bodu; a
  3. registruje svou transakci na soutěžních webových stránkách a splní ostatní podmínky na zařazení do slosování dle těchto pravidel. Součástí registrace je uvedení jména a příjmení, telefonu, e-mailové adresy, data zakoupení Jízdenky, kódu z dokladu o zaplacení (číslo daňového dokladu nebo ev. číslo daňového dokladu – viz vzorové příklady níže).

Účtenka za platbu jízdenky v aplikaci - VZOR

Daňový doklad za platbu časového kuponu - VZOR

2. Registraci do soutěže může provádět vždy jen majitel karty, přičemž je povinen na všechny své registrace využít vždy shodné jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Okamžikem doručení řádně a pravdivě vyplněného formuláře organizátorovi soutěže je soutěžící zařazen do soutěže (dále a výše jen "registrace" či "soutěžní registrace").

3. Ze soutěže jsou vyloučeny karty vydané pro právnické osoby a podnikatele - fyzické osoby.

4. Soutěžící je v době trvání soutěže oprávněn registrovat několik transakcí splňujících podmínky těchto pravidel a tím zvýšit svou šanci na výhru. Soutěžící bude zařazen do databáze na losování jedenkrát za každou registraci, přičemž soutěžící je identifikován jménem, ​​příjmením, telefonním číslem a e-mailem. Počet registrací není omezen, vyhrát však může stejný soutěžící pouze jednou (tj. maximálně jednu výhru). V případě opětovného vylosování téhož soutěžícího, nebude na toto další losování brán zřetel.

5. Pořadatel ani organizátor nenesou odpovědnost tak za technické problémy, ke kterým by mohlo dojít při registraci účastníků, jako ani za případné problémy související s funkčností internetové sítě.

IV. Výhra:

1. Organizátor vylosuje po skončení doby konání soutěže ze všech řádně registrovaných soutěžících 200 výherců ročního časového kuponu na MHD v Praze v hodnotě 3 650 CZK (vč. DPH). Výhru obdrží výherce jako částku 3 650 Kč na svůj bankovní účet. 100 výherců bude losováno z registrací za nákup časových kuponů a 100 z registrací za nákup jízdenek.

2. Výherci budou zveřejněni na stránkách www.visa.cz/mhdpraha.

V. Losování a předání výher:

1. Losování výherců soutěže se uskuteční nejpozději do 28. 2. 2019 po skončení doby konání soutěže v sídle organizátora soutěže. Losování se uskuteční elektronicky pomocí počítače.

2. Každého výherce zároveň organizátor vyzve, aby v organizátorem určené lhůtě předložil:

  1. Kopii účtenky a výpisu z účtu prokazujícího řádné a úplné uskutečnění platebních transakcí, na jejichž základě se registroval do soutěže, a to na e-mailovou adresu uvedenou organizátorem soutěže v rámci komunikace s výhercem.
  2. V případě výhry zaslal e-mailem číslo svého bankovního účtu, aby mohl nárokovat výhru ve výši Kč 3,650 (bez DPH).

3. Pokud nebude výherce do 5 pracovních dnů reagovat na zprávu o výhře zaslanou třikrát na jeho e-mailovou adresu, popřípadě v organizátorem určené lhůtě nezašle řádně doklady uvedené v předešlém odstavci 2, jeho výhra propadá organizátorovi.
V případě, že výherce uvede nesprávné číslo bankovního účtu a peníze se vrátí zpět, výhra propadne ve prospěch Organizátora. Pokud nebude chtít výherce poskytnout číslo účtu, výhra propadá ve prospěch Organizátora.

VI. Osobní údaje:

1. Účastí v této soutěži soutěžící uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace marketingové akce dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele soutěže, spol. Visa Europe Limited se sídlem na adrese 1 Sheldon Square, Londýn W2 6TT, registrační číslo 05 13 99 66, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mail, číslo bankovního účtu pro zaslání výhry

2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení této marketingové akce zahrnující zařazení do databáze pro danou marketingovou akci, organizaci a vyhodnocení soutěže.

3. Právním titulem zpracování je souhlas. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

4. Doba zpracování je doba trvání marketingové akce, tedy neurčitá, tj. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast na akci včetně soutěže.

5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný. Soutěžící bere na vědomí, že za účelem plnění shora uvedených účelů bude docházet k segmentaci (profilování), například, nikoliv výlučně s ohledem na věk, předchozí aktivity soutěžícího u pořadatele, zjištěné preference a další obdobné informace zjištěné o soutěžícím při účasti na této soutěži.

6. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě organizátora zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

7. Soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu soutez@visa.cz, kde je možné uplatnit také ostatní práva soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele na jeho adrese nebo na e-mailu soutez@visa.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

8. Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení soutěže.

9. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut, právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící má dále právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

VII. Společná ustanovení:

1. Soutěž se řídí platnými právními předpisy České republiky.

2. Případné dotazy, připomínky a pod. třeba zaslat na e-mailovou adresu soutez@visa.cz.

3. Do soutěže budou zařazeni soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s jejími pravidly nebudou do soutěže zařazeny. V případě, kdy se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru, a pokud taková osoba již převzala výhru, zavazuje se neprodleně ji vrátit organizátorovi na základě písemné výzvy organizátora.

5. Organizátor ani pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí na soutěži či v souvislosti s užíváním výher.

6. Účastí na soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže, které byly zveřejněny na soutěžních webových stránkách, a zavazuje se plně je dodržovat.

7. Účast na soutěži ani výhry nelze soudně vymáhat ani žádat jinou protihodnotu nebo náhradu finanční nebo nefinanční povahy.

8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a bez jakékoliv náhrady, a to s účinností ode dne zveřejnění na www.visa.cz

V Praze dne 20. prosince 2018.​