Zažijte Olympijský festival a dotkněte
se hvězdných cen

Každou účtenku nad 500 Kč za nákup v prodejnách Albert zaplacenou kartou Visa můžete použít jako vstupenku na Olympijský festival v Brně či Ostravě!

A když účtenku zaregistrujete, soutěžíte o hvězdné ceny, třeba VIP lyžování s hvězdou Zimních olympijských her v Alpách.

Co je ve hře?

 • 3x luxusní Olympijský víkend ve Francouzských Alpách pro 4 osoby s VIP lyžováním
 • 21x poukaz na nákup v prodejnách Albert v hodnotě 5 000 Kč
 • 210x poukaz na nákup Olympijské kolekce v hodnotě 500 Kč

Soutěž jede v období od 7. 2. do 27. 2. 2018.

Ester Ledecká
Team Visa

© 2017 Visa. All Rights Reserved. © 2017 Getty Images.

Jak soutěžit?

 • Registrovat můžete pouze platby, provedené v prodejnách Albert v době soutěže.
 • Nákup nelze rozdělit na více plateb.
 • Losování probíhá jednou týdně.
 • Během soutěže můžete vyhrát maximálně 1 zájezd, 1 voucher v hodnotě 5 000 Kč a 1 voucher v hodnotě 500 Kč.
 • O výhře Vás informujeme e-mailem. Poté máte 5 dní na předložení účtenky.
 • Kompletní podmínky soutěže naleznete zde.
Rozumím

Registrujte svoju platbu

Registrovat můžete každou platbu s kartou Visa z prodejen Albert.

+420

* Povinné údaje

Prosíme, uschovejte si doklad o zaplacení pro ověření platby.
Na jednu účtenku je možné uskutečnit pouze jednu registraci.

Vyplňte, prosím, všetky povinné údaje

Co můžete vyhrát?

21× Poukaz na nákup v prodejnách Albert v hodnotě 5 000 Kč.

Posilněte se na to Olympijské fandění

Luxusní Olympijský víkend ve Francouzských Alpách.

Vířivky, ski i apres ski, sluníčko, Snowboxx festival a VIP lyžování s hvězdou Zimních olympijských her pro čtyři osoby

210× Poukaz na nákup Olympijské kolekce v hodnotě 500 Kč.

Slušivé hadříky á la Olympijské tým

Podmínky soutěže

ÚPLNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY AKCE VISA – ALBERT 2018

Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel akce „VISA – ALBERT 2018“ (dále jen „akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené akce. Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, vydaných organizátorem.

Organizátorem akce je společnost Lion Communications, s. r. o., divize Saatchi & Saatchi, se sídlem Praha – Holešovice, Jankovcova 1114/23, PSČ 170 00, Česká republika, IČ 273 84 802, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115483 (dále jen „organizátor“).

Pořadatelem akce je společnost Visa Europe Services LLC, P. O. Box 39662, Londýn, Velká Británie (dále jen „pořadatel“).

 1. Účastníci akce:
  1. Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice (dále jen „účastník“), která je držitelem platební karty Visa nebo Visa Electron, vystavené jednou z vydavatelských bank, jimiž jsou Citibank Europe plc, organizační složka, Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a. s., Fio banka, a. s., Komerční banka, a. s., mBank S. A., MONETA Money Bank, a.s. organizační složka, Raiffeisenbank, a. s., Sberbank CZ, a. s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
  2. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, pořadatele, spolupracující společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., IČO 44012373, spisová značka B 19737 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, dále pracovníci karetních oddělení uvedených bank a zaměstnanci zprostředkovatelských firem, tiskáren a dalších subjektů zapojených do této reklamní akce včetně jejich rodinných příslušníků. Osoby nesplňující podmínky akce nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli akce. Účastník bude z akce vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo jiného nekalého jednání ze strany účastníka, popř. třetí osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 2. Termín a místo konání akce:

  Akce probíhá od 7.2. 2018, 00:00:01 hodin do 27.2. 2018, 23:59:59 hodin včetně (dále jen „doba konání akce“). Akce probíhá zejména na webových stránkách www.visa.cz/soutez a na jejich mobilní verzi (dále jen „webové stránky akce“). Webové stránky akce jsou také základním nástrojem komunikace organizátora s účastníky akce.

 3. Mechanismus akce:
  1. Účastník se zapojí do akce tak, že v době konání akce použije svoji platební kartu Visa/Visa Electron k zaplacení jakéhokoliv nákupu v prodejně „Albert“ (seznam prodejen je uveden na www.albert.cz) a registruje svojí platbu na webových stránkách akce. Součástí registrace je uvedení jména a příjmení, telefonu, e-mailové adresy, data a hodnoty platby a názvu banky, která kartu vydala. Po úspěšné registraci obdrží účastník na uvedenou E-mailovou adresu potvrzení o této registraci. Každá úspěšná registrace je následně vložena do losování o výhry.
  2. Registraci může provádět vždy jen majitel karty, přičemž je povinen pro všechny své registrace využít vždy shodnou e-mailovou adresu a telefonní číslo. Okamžikem doručení řádně a pravdivě vyplněné registrace je účastník zařazen do akce.
  3. Akce se lze zúčastnit výhradně na základě plateb v provozovnách (obchodech) Albert, nikoliv na základě plateb u jiných obchodníků anebo realizovaných přes Internet.
  4. Každou platbu lze do akce zaregistrovat pouze jednou, tj. na základě každé jednotlivé platby může být soutěžící zařazen do slosování pouze jedenkrát. Účastník akce současně nesmí zaplatit z jednoho titulu (například za jeden nákup zboží) větším množstvím plateb (tj. nelze uměle navyšovat množství plateb účelovým rozdělováním téže platby do více dílčích plateb), ani nesmí registrovat jednu platbu pod různými jmény. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit z akce jakékoliv platby spekulativní povahy.
  5. Účastník může v každém kole akce zaregistrovat více plateb, vždy však až po uskutečnění nové platby s platební kartou Visa či Visa Electron (tedy každá registrace účastníka musí být podložena platbou provedenou před příslušnou registrací). Akce je možné se účastnit pouze s platbami provedenými v době trvání akce. V jednom dni nelze pro téhož účastníka registrovat více než deset plateb.
  6. Organizátor akce si vyhrazuje právo v případě, že během trvání akce dojde k opakovanému podvodnému či jinému nekalému jednání, které má na za následek narušení regulérnosti akce, rozšířit údaje povinné pro registraci do akce o další údaje prokazující nárok na účast v akci. Na tuto změnu rozsahu registrace budou účastníci upozorněni formou doplnění pravidel na soutěžních webových stránkách.
  7. Pořadatel ani organizátor nenesou odpovědnost jak za technické problémy, ke kterým by mohlo dojít při doručování e-mailů potvrzujících registraci a při registraci účastníků, tak ani za případné problémy související s funkčností internetové sítě.
 4. Určení výherců, výhry, oznámení a předání výher:
  1. O výhercích v této akci rozhoduje losování, které zahrne všechny platné registrace uskutečněné v rámci akce. Losování provede organizátor akce neprodleně po skončení akce.
  2. Výhry v této akci tvoří:
   • 3x Zájezd do francouzských Alp na festival Snowboxx pro 4 osoby s ubytováním vč. snídaně, VIP vstupenky na festival, vstupenku na večírek s olympijskými sportovci, 3 denní lyžařskou permanentku na Portes Du Soleil, soukromou lekci lyžování či snowboardingu, přednabitou kartou Visa na 400 EUR, přístup do aquaparku Aquariaz, soukromou dopravu z letiště v Ženevě a letenka z pražského letiště.
   • 21x Vouchery na nákup v prodejnách Albert v hodnotě 5000 Kč
   • 210x Voucher na zboží s olympijskou tematikou na Mall.cz v hodnotě 500 Kč
   • Navíc, každá účtenka k nákupu nad 500,- Kč v prodejnách Albert může být využita zároveň jako vstupenka na Olympijský festival 2018 v Brně či Ostravě pro jednu osobu. Toto pravidlo se vztahuje pouze na prvních 50 000 účtenek splňujících podmínky stanovené v předchozí větě a prokazatelně zakoupených v době trvání akce.
  3. Jeden účastník může vyhrát i více výher, nejvýše však jeden zájezd, 1 voucher v hodnotě 5000 Kč a 3 vouchery v hodnotě 500 Kč. Jedna registrace může vyhrát pouze jednou – v případě vylosování je tedy výherní registrace ihned z dalšího losování vyřazena.
  4. Výherci budou o případné výhře zájezdu či voucheru do pěti pracovních dnů od vylosování informováni organizátorem akce na e-mailovou adresu, kterou uvedli v rámci registrace do akce. V rámci e-mailu bude výherce vyzván k doplnění či potvrzení kontaktních údajů za účelem předání výhry. V případě, že výherce nebude ani po pěti opakovaných pokusech ve lhůtě 14 dnů od ukončení akce možné kontaktovat, případně pokud výherce neposkytne po oznámení výhry organizátorovi akce potřebnou součinnost, ztrácí výherce nárok na výhru a výhra bude postoupena náhradnímu výherci.
  5. Každý výherce zájezdu či voucheru bude organizátorem akce vyzván k předložení dokladu (v případě pochyb výpisu z účtu) prokazujícího řádné a úplné uskutečnění platby, s jejíž registrací získal výhru. Každý výherce musí rovněž prokázat svojí totožnost. V případě, že tyto povinnosti nebudou ze strany výherce splněny do pěti pracovních dní od doručení výzvy, ztrácí nárok na výhru. Výhry budou výhercům zaslány do 30 dnů od tohoto ověření, a to elektronicky anebo poštou na jimi uvedenou adresu na území České republiky.
  6. Ověření vylosovaní výherci budou zveřejněni v co nejbližší možné době po ověření na soutěžních webových stránkách
  7. Konkrétní specifikaci výher určuje zásadně organizátor, který je v případě nedostupnosti výhry oprávněn jakoukoliv zde uvedenou výhru nahradit za jinou shodné hodnoty. Vyobrazení výher na propagačních materiálech a webových stránkách je ilustrativní povahy. Organizátor ani pořadatel nepořádají zájezd, ale uhradí pouze jeho cenu ve prospěch výherce; zájezd se řídí dalšími podmínkami jeho pořadatele, který také za jeho průběh odpovídá. Vouchery mohou podléhat dalším podmínkám jejich vydavatele (např. časové omezení platnosti, omezení sortimentu). Organizátor ani pořadatel akce nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v akci či v souvislosti s čerpáním výher.
 5. Osobní údaje:

  Registrací do akce souhlasí účastník se zařazením svých osobních údajů v rozsahu registračního formuláře (dále jen „údaje“) do databáze společnosti pořadatele jakožto správce a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele (zejména Organizátora) pro účely realizace akce a předání výher, jakož i pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a o jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu dvou roků od okamžiku udělení souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat (v případě odvolání souhlasu do konce realizace akce a odeslání výher bude takový účastník z akce vyřazen), že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, na blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., a od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) též právo na přenositelnost údajů a další práva uvedená v tomto nařízení. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a žádat nápravu, s podnětem se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

 6. Společná ustanovení:
  1. Tato propagační akce podléhá platným právním předpisům České republiky.
  2. Případné dotazy a připomínky k akci mohou být zasílány na e-mailovou adresu akce@visa.cz nebo poštou na adresu: Lion Communications, s. r. o., divize Saatchi & Saatchi, Jankovcova 23, 170 00 Praha 7, s heslem „Visa” uvedeným na obálce.
  3. Účastí v akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se plně je dodržovat. Do akce budou zařazeni ti účastníci, kteří úplně splní stanovené podmínky akce. Organizátor akce má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek akce jednotlivými účastníky.
  4. Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. V případě, že se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, anebo například rozepsání jednoho nákupu na více plateb, nemá nárok na výhru a výhra jí nebude vydána. V případě, že byla již výherci předána - může být vymáhána zpět.
  5. Organizátor akce si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této akce podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.
  6. Organizátor ani pořadatel akce neručí za funkčnost formuláře na webových stránkách akce ani za nedoručení či poškození výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem. V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v akci zahájí na písemnou žádost výherce organizátor reklamační řízení s přepravcem.
  7. Účast v akci ani výhry není možné vymáhat právní cestou, výhry nelze alternativně plnit v penězích či v jiné nepeněžní hodnotě. Organizátor akce si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či akce úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 7. 

Noriaki Kasai
Team Visa

© 2017 Visa. All Rights Reserved. © 2017 Getty Images.